Reklamačný poriadok

 1. Pre vybavovanie reklamácií platí reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.bresttrade.sk. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

 

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim – spotrebiteľom od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
   
 2. Ak sa na tovaru objaví chyba, na ktorú sa záruka vzťahuje, je kupujúci povinný  uplatniť prípadnú reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení chyby a s výrobkom nepokračovať v práci a ani sa nesnažiť o jeho opravu.

 

 1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu tovaru  v prevádzkarni predávajúceho v zmysle § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar na adresu Hraničná 553/1, 922 10 Trebatice, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, pričom ho doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky.  tovar Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

 

 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie formulára na uplatnenie reklamácie
 • doručenie chybného tovaru označeného výrobným číslom
 • doručenie dokladu o nákupe tovaru, na ktorom je zreteľne uvedený dátum zakúpenia tovaru
 • doručenie záručného listu potvrdeného predajcom

 

 1. Výrobné číslo uvedené v záručnom liste musí súhlasiť s výrobným číslom uvedeným priamo na tovare. Ak nebude číslo uvedené priamo na tovare v čase uplatnenia reklamácie čitateľné alebo ak bude chýbať, reklamácia bude zamietnutá.

 

 1. Osoba uplatňujúca reklamáciu preukáže spoločnosti BREST TRADE svoju totožnosť a prípadné oprávnenie konať pri reklamácii v mene kupujúceho.

 

 1. Spoločnosť BREST TRADE, nie je povinná prijať na vybavenie reklamácie tovar, ak ho kupujúci neodovzdá so všetkými súčasťami a príslušenstvom.

 

 1. Presné označenie vytýkaných chýb a špecifikáciu opráv, ktoré kupujúci voči spoločnosti BREST TRADE uplatňuje, je potrebné predajcovi uviesť hneď na počiatku pri uplatnení reklamácie (písomne), najneskôr pred odovzdaním reklamovaného predmetu predajcovi.

 

 1.  Spoločnosť BREST TRADE po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:
 • uzná reklamáciu ako oprávnenú a najneskôr do 4 pracovných dní ju vybaví; ak nie je možné oprávnenú reklamáciu vybaviť ihneď, prijme reklamovaný predmet do reklamačného konania, v priebehu ktorého dôjde bez zbytočného odkladu k vybaveniu oprávnenej reklamácie; o prevzatí reklamovaného predmetu vystaví predajca kupujúcemu písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obidve zmluvné strany svojimi podpismi
 • odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a ihneď alebo neskôr do 3 pracovných dní reklamovaný predmet kupujúcemu vráti
 • príjme reklamovaný predmet na odborné posúdenie, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná ako oprávnená a v rámci reklamačného konania bez zbytočného odkladu vybavená, alebo bude odmietnutá; o prevzatí reklamovaného predmetu vystaví predajca písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obidve zmluvné strany svojimi podpismi; spôsob vybavenia reklamácie (uznanie reklamácie ako oprávnené alebo odmietnutie reklamácie ako neoprávnené) oznámi predajca,  vopred dohodnutým spôsobom (telefonicky, elektronickou poštou alebo štandardnou poštou).

 

 1.   V prípade, ak má tovar chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na:
 • bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby,
 • výmenu tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné,
 • primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, ak nie je vyššie uvedený postup možný. Výšku zľavy stanový spoločnosť BREST TRADE.

 

 1. V prípade, ak má tovar chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá nedovoľuje jeho riadne používanie ako bezchybného tovaru, alebo ak sa jedná o chyby síce odstrániteľné, pre ktorých opakovaný výskyt alebo väčší počet však kupujúci nemôže tovar riadne používať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Ak sa jedná o iné chyby neodstrániteľné, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Výšku zľavy stanoví spoločnosť BREST TRADE.

 

 1. Možnosť prevziať reklamovaný predmet z reklamačného konania (v prípade kladne vybavenej reklamácie, ako aj v prípade odmietnutia reklamácie ako neoprávnenej) oznámi spoločnosť BREST TRADE vopred dohodnutým spôsobom (písomne alebo niektorým z diaľkových komunikačných prostriedkov).

 

 1. Reklamovaný tovar vydá predajca iba pri predložení originálu potvrdenia o prevzatí tovaru na reklamáciu, alebo ho na žiadosť a na náklady kupujúceho podľa cenníka prepravy zašle na ním oznámenú adresu.

 

 1. Ak nebude reklamovaný tovar na žiadosť odoslaný je kupujúci  povinný reklamovaný tovar vyzdvihnúť na adrese Hraničná 553/1, 922 10 Trebatice ,  do jedného mesiaca po termíne vybavenia reklamácie alebo po oznámení zo strany spoločnosti BREST TRADE, podľa bodu 17. Po uplynutí tejto lehoty je spoločnosť BREST TRADE oprávnená požadovať poplatok za uskladnenie tovaru. V prípade, ak si kupujúci tovar nevyzdvihne v lehote šiestich mesiacov od doby, kedy bol povinný si tovar vyzdvihnúť, je spoločnosť BREST TRADE oprávnená tovar predať. V prípade, ak hodnota tovaru presahuje 100 €, oznámi najprv spoločnosť BREST TRADE kupujúcemu svoj úmysel tovar predať a poskytne kupujúcemu lehotu 30 dní odo dňa odoslania oznámenia do vyzdvihnutia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty spoločnosť BREST TRADE tovar predá a z výťažku uhradí náklady, ktoré im vznikli s uskladnením a predajom tovaru.

 

 1. Doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy si kupujúci prevezme tovar z reklamačného konania, najdlhšie však do doby, kedy je kupujúci povinný tovar z reklamačného konania prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Spoločnosť BREST TRADE vystaví kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie, o výsledku reklamačného konania a o dĺžke jeho trvania.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz